Disclaimer

Disclaimer algemeen

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze Internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld.

De eigenaren en medewerkers van Café Station Zuid zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze Internetsite. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de sites van Café Station Zuid leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Café Station Zuid. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Café Station Zuid niet aansprakelijk.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Café Station Zuid.
Alle rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot het bedrijfsconcept, de toegankelijkheidsstructuur, de software, print outs daarvan, de procedure van Café Station Zuid, waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten en eventuele rechten ingevolge de richtlijn 96/9 EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berusten bij Café Station Zuid.

Er kunnen van alle activiteiten audiovisuele opnamen gemaakt worden. De organisatie van de Café Station Zuid behoudt zich het recht voor om deze opnamen naar eigen goeddunken voor eigen publiciteitsdoeleinden te gebruiken. De organisatie van Café Station Zuid heeft geen invloed op het tot stand komen of uitwerken van de geprogrammeerde activiteiten.

De organisatie van de Station Zuid is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van instrumenten, apparatuur of materialen die door bezoekers zijn meegebracht. Elke bezoeker aan Station Zuid is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn meegebrachte instrumenten, apparatuur en materialen.

Het Nederlandse recht is van toepassing en de rechtbank in ‘s Hertogenbosch (Nederland) is bevoegd.